Freedland Zakládací listina SZKF
O nás

Dnes je .
Svátek slaví .

FREE´D´LANDy

Zakládací listina

NOVELA č.1/2002sb.
ZAKLÁDACÍ LISTINY

"Spolku za kvalitnější Free´d´land"
ze dne 19. března 2002


UVOZUJÍCÍ USTANOVENÍ

Tato Novela Zakládací listiny Spolku za kvalitnější FREE´D´LAND (dále jen Zakládací listina) sjednocuje základní principy, cíle a ideje všech činů konaných jménem Spolku (viz § 1 odst. 1 Zakládací listiny).

Základní pojmy
§ 1

(1) Spolkem za kvalitnější Free´d ´land, (zkráceně Spolek, zkratka SZKF) se rozumí Spolek lidí sdružených za účelem povznesení úrovně všech akcí pořádaných pod názvem "FREE´D´LAND", "FREEdLAND", "FREE´d´LAND" nebo jiných ekvivalentů názvu.

(2) Zasedání členů Spolku je činnost, při které se projednávají věci spojené s činností Spolku, jako je například příprava akce, její hodnocení atd. Možnou součástí Zasedání je i hlasování přítomných členů Spolku o spolkových záležitostech. Za Zasedání se považuje každé zasedání členů Spolku, které je předem domluveno, a kterého se účastní minimálně dva členové Spolku.

(3) Zasedání je automaticky ukončeno poté, když poklesne počet přítomných Členů Spolku na jednoho a méně. (Poklesem se rozumí odchod člena nebo členů Spolku ze zasedání, kterýžto je pro toto Zasedání definitivní.)

(4) Spolkovou klubovnou se rozumí místo, kde se pravidelně bude konat zasedání členů Spolku. Klubovnou se může stát jakýkoliv prostor vhodný k zasedání. Klubovna může změnit místo pouze po hlasování členů Spolku na předchozím zasedání. O navrženém místě rozhodne prostá většina na zasedání přítomných členů Spolku. První klubovnou Spolku se stává prostor, ve kterém je signována tato zakládací listina.

(5) Člen Spolku je osoba, která byla přijata do této funkce a vykonává činnost směřující k blahu Spolku. Členem Spolku se může stát každý, kterého zvolí prostá většina přítomných hlasujících členů Spolku na zasedání. Členství ve Spolku automaticky zaniká každému Členovi Spolku, který se neúčastní nejméně tří po sobě jdoucích Zasedání Spolku vyjma Čestných Členů Spolku.

(6) Nový člen získává členství okamžitě po hlasování a okamžitě na něj přecházejí všechna práva a povinnosti Člena Spolku. U zakládajícího člena Spolku platí totéž v okamžiku podepsání Zakládací listiny.

(7) Vedoucí Zasedání Spolku je člen Spolku, který se dostaví jako první na Zasedání Spolku.

(8) Spolkové internetové stránky, jsou stránky na internetu, které spravuje Spolek a který je jejich výhradním majitelem. Nedílnou součástí Spolkových stránek jsou Frýdlantské Thájmsy a jejich Archiv, Diář akcí, Vzkazník, přehled Akcií a akcionářů, Členů Spolku a pod.

(9) Frýdlantské Thájmsy (dále Thájmsy nebo FTh) jsou noviny, které propagují činnost Spolku, referují o jeho aktivitách, jakožto i o aktivitách a akcích velmi příbuzných. Jejich zřizovatelem a vlastníkem je výhradně Spolek za kvalitnější Free´d´land.

(10) Spolková kasa je pokladna, ve které se shromažďuje veškerý finanční majetek Spolku. Pokladnu spravuje Pokladník.

(11) Pokladník je pověřený Člen Spolku, který se stará o Spolkovou kasu a který je povinen informovat o jejím stavu pravidelně na každém Zasedání Spolku.

(12) Zasedací kniha je dokument, do kterého Vedoucí zasedání zapisuje veškerá data související se Zasedáním členů Spolku. Zasedací kniha musí mít zaknihovanou nebo elektronickou podobu, která může být součástí Thájmsů.

(13) Akcie je Spolkový úpis, který vydává Spolek za účelem zkvalitnění činností Spolku jakož i jeho propagace. Akcie mají zaknihovanou podobu, jejíž výpis musí být k dispozici na Spolkových internetových stránkách.

(14) Akcionář Spolku je majitel Akcií Spolku. Akcionářem Spolku se může stát kdokoliv, kdo se chce podílet na správě Spolku nebo ovlivňovat činnost Spolku daným způsobem.

Práva a povinnosti
§ 2

(1) Každý člen Spolku je povinen řádně plnit povinnosti Člena Spolku, reprezentovat Spolek, řádně spravovat svěřený majetek, propagovat činnost Spolku a působit pro blaho Spolku.

(2) Člen spolku má právo vyvolat hlasování:
    a) o změně stanov Spolku,
    b) o přijetí nového člena Spolku,
    c) o vyloučení kteréhokoliv člena Spolku,
    d) o veškerých možných záležitostech týkajících se Zasedání Spolku,
    e) o datu a místě příštího Zasedání,
a to při jakékoliv vhodné příležitosti při Zasedání.

(3) Ke schválení návrhu člena Spolku stačí souhlas prosté většiny všech přítomných hlasujících Členů Spolku na Zasedání, vyjma článku §2, odst.1, bodu c) Zakládací listiny. V tomto případě je potřeba souhlas všech hlasujících členů Spolku, vyjma dotčeného člena Spolku.

(4) Každý člen Spolku má právo vetovat jakékoliv hlasování na Zasedání, byl-li přítomen Zasedání, ale pokud nebyl přítomen hlasování z důvodu momentální zaneprázdněnosti (např. odchod na WC).

(5) Vedoucí zasedání má povinnost řídit chod Zasedání, které zahajuje úvodním projevem: "Považuji toto Zasedání za zahájené." A uzavírá Zasedání (vyjma § 1, odst.3) Zakládací listiny: "Považuji tuto schůzi za ukončenou."

(6) Vedoucí zasedání má právo udělovat čestné tituly.

(7) Vedoucí zasedání je povinen vést Zasedací knihu, do které vepisuje údaje související se zasedáním, jako je docházka, výkony, hlasování atd. Přirozenou povinností Vedoucího zasedání je obstarat si dostatečné množství listů do Zasedací knihy.

(8) Vedoucí Zasedání má povinnost rozhodovat v případech, kdy není osazenstvo Zasedání schopno se shodnout. Toto rozhodnutí je absolutní a není proti němu odvolání, ale jenom v tom případě, že nedojde k poškození zájmu členů Spolku neb Spolku jako takového.

(9) Akcionář Spolku je povinen se řádně starat o svůj majetek. Má právo na informace o svém majetku. Akcionář nesmí podniknout kroky, které by vedly k ohrožení činnosti Spolku nebo které by vedly přímo k jeho zániku.

ZÁVĚR
§ 3

(1) Součástí Novely č.1/2002 sb. Zakládací listiny je Dodatek č.1/2001sb., který vymezuje pojem Čestný Člen Spolku a definuje jeho práva a povinnosti s ním spojené.

(2) V okamžiku nabytí platnosti této Novely č.1/2002sb. Zakládací listiny zaniká platnost Zakládací listiny SZKF ze dne 28. listopadu 2000, která stanovovala základní pravidla spojená s činností Spolku dosud.


Schváleno v Klimkovicích dne 19. března 2002 Členy Spolku:

Medvěd      Kufjerek      Skoumi      Brzdy      Npor. Lukáš


Dodatek č.1

Dodatek č.1 k Zakládací listině
"Spolku za kvalitnější Free´d´land"
ze dne 8. února 2001.


UVOZUJÍCÍ USTANOVENÍ

Dodatek č.1/2001 Zakládací listiny Spolku za kvalitnější FREE´D´LAND (dále jen Dodatek) rozšiřuje pojmy a činnosti konané jménem Spolku (viz § 1 odst. 1 Zakládací listiny).

Rozšiřující pojmy
§ 1

(1) Trafikantem se rozumí jakýkoli člen Spolku za kvalitnější Free´d ´land, (zkráceně Spolek, zkratka SZKF), který parazituje na výhodách členů Spolku.

(2) Parazitováním se rozumí nevykonání povinností a zároveň čerpáním všech práv člena Spolku obzvlášť odpudivým způsobem.

(3) Čestný člen Spolku (dále ČČS) je osoba, která se podílí na povznesení úrovně Spolku, akcí Spolku či na jakékoli činnosti Spolku, či která se podílí na povznesení úrovně členů Spolku, přičemž není zároveň schopna plnit všechny povinnosti Člena Spolku. Například účast na zasedáních.

(4) Čestný člen Spolku požívá všech výhod Člena Spolku vyjma mzdových záležitostí.

(5) Čestným členem Spolku se může stát každý, kterého zvolí prostá většina přítomných hlasujících Členů Spolku na Zasedání na návrh Vedoucího Zasedání. Čestné členství je nepřenosné a zaniká neplněním povinností ČČS nebo zánikem Spolku.

(6) Nový Čestný člen získává členství okamžitě po hlasování a okamžitě na něj také přecházejí všechna práva Čestného Člena Spolku.

(7) Trafikantem se může stát jakýkoli člen Spolku. Tento pohrdavý titul získává v okamžiku, kdy o jeho opovržlivém chování rozhodnou prostou většinou při hlasování na zasedání účastníci zasedání.

Práva a povinnosti
§ 2

(1) Každý Čestný člen Spolku je povinen zúčastnit se alespoň jedné akce či zasedání pořádanými SZKF a to jednou za rok.

(2) Čestný člen spolku má právo vyvolat hlasování:
    a) o změně stanov Spolku,
    b) o přijetí nového člena Spolku,
    c) o jmenování jakéhokoliv člena Spolku trafikantem,
    d) o veškerých možných záležitostech týkajících se Zasedání Spolku,
    e) o datu a místě příštího Zasedání,
a to při jakékoliv vhodné příležitosti při Zasedání.

(3) Ke schválení návrhu Čestného člena Spolku stačí souhlas prosté většiny všech přítomných hlasujících členů spolku na Zasedání, vyjma bodu §2, odst.1, bodu c) Zakládací listiny SZKF. V tomto případě je potřeba souhlas všech hlasujících členů Spolku, vyjma dotčeného člena Spolku.

(4) Každý Čestný člen Spolku má právo vetovat jakékoliv hlasování na Zasedání, byl-li přítomen Zasedání, ale pokud nebyl přítomen hlasování z důvodu momentální zaneprázdněnosti (např. odchod na WC).


ZÁVĚR
§ 3

Schváleno v Klimkovicích dne 8.února 2001 členy Spolku:
Medvěd      Kufjerek      Skoumi      Vendelín


chat

SZKF a Freedland

Jsi návštěvník číslo   .


Webový majstr ®
datum poslední aktualizace